કહાનના સ્વરૃપો

Posted on

વાદળો  ચડયાં  કાલીંદીની ઘાટ
ગોપીઓ દોડી, ક્યાંક  કહાન
-  કિનારે ભાસે
ને  કહાન  આકાશથી  વરસ્યો!!!
વાંસળી  કેરો સૂણ્યો  તે નાદ
ગોપીઓ દોડી, ક્યાંક કહાન
વનમાં  ભાસે
ને કહાન મોર બનીને  ટહુક્યો!!
અહુ  ઘેલી બની, ભૂલી ઘર-બાર
ગોપીઓ દોડી ક્યાંક  કહાન
 રાસમાં ભાસે
ને  કહાન  અહુના હૃદયે  રમ્યો
- જસમીન દેસાઈ 'દર્પણ'  : (રાજકોટ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s