આશિકી તમારી (હરીશ એલ. શાહ)

Posted on

જ્યારથી કરી છે આશીકી તમારી 
કયામત નીકળી છે, અમારી 
લાલ હોઠોની મુસ્કાન તમારી 
જીગર અમારૃં કપાતું, 
નથી કોઈને કહી શકાતું, નથી 
રાખી શકાતું છુપાતું 
વાંક અમારો શું હતો? 
ભૂલ અમારી શું હતી? 
નજરે નજર મળાવી, 
દિલમાં હલચલ મચાવી, 
જ્યારથી કરી છે આશીકી તમારી 
કયામત નીકળી છે, અમારી 
અદાલત તમારી છે, 
સજા અમને, પ્યારી છે. 
હે રબ! ન્યાય અપાવજે, પ્રેમ 
કરવાની સજા શું છે, તમારી 
'હરીશ' કહે જે, ક્યાંરે નીકળશે 
'કયામત' અમારી. 

- હરીશ એલ. શાહ 
(મલાડ-મુંબઈ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s