રૃપ ગર્વિતાનો સ્વામી (મીનાક્ષી જી. મહેતા)

Posted on

વાંકડિયા વાળ, 
તારી મર્દાની ચાલ, 
સૂટ બૂટ પહેર્યા, 
જેને જેન્ટલમેન જાણ, 
વિશાલ વક્ષવૃંદ, 
જાણ શીલા પર ગ્રાસ, 
બાહુના મરાલ્સ સોહે, 
ધનુષ્યના પાશ, 
સિંહ સમપાતળી, 
કમર કામણગારી, 
મક્કમ ડગ ભરતા, 
તારાં ચરણ પોલાદી, 
નખશિખ બન્યો તું ધીર, 
અને કામી, 
હું રૃપ ગર્વિતા ને, 
તું છે મારો સ્વામી 

- મીનાક્ષી જી. મહેતા 
(ઘાટલોડિયા-અમદાવાદ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s