મહિમા તમારા નામનો (જગદીશ બી. સોતા)

Posted on

જ્યારથી વાગી ગયો કાંટો
તમારા નામનો,
આંખથી છલકાય છે દરિયો
તમારા નામનો.
જે સ્થળે આયનામાં હું રોજ દેખાતો હતો,
ત્યાં હવે દેખાય છે ચહેરો તમારા નામનો.
તમે તો રાધા બની મને પ્રેમ કરતાં રહ્યાં,
હું કૃષ્ણ બની તમારા દર્શન કરતો રહ્યો.
તમારા સાચા અતુટ
પ્રેમે મને ખુબ રડાવ્યો,
અને તમે હસતાં હસતાં પ્રેમ કરતાં રહ્યાં.
તમને મળતો તો ચહેરા
પર હાસ્ય આવી જતું,
તમે દૂર થતાં તો આંખોમાં
આંસુ આવી જતા.
તમારાં પ્રેમને રાધાનું નામ આપું કે,
મીરાનું નામ આપું.

- જગદીશ બી. સોતા
મુલુંડ (વે.), મુંબઈ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s