મને વિશ્વાસ છે (સંજય ગોંડલિયા)

Posted on

આજે  કેમ મન મારું ઉદાસ છે 
કોને સમજાવું?   દર્દ મારું કંઈક ખાસ છે. 
નજરોથી  દૂર છતાં, તું  મારી પાસ છે. 
જુદાઈ હોવા છતાં, મિલનની આશ છે. 
સફળ  થશે કે નહિ? છતાંય ચાલુ પ્રયાસ છે. 
મારી લાગણીનો તમને શું અહેસાસ છે. 
એકલો હતો  હું આજે તમારો સાથ છે 
પ્રિત જરૃર સફળ થશે આપણી પ્રિયે! 
કારણ  કે, ખુદા પર મને વિશ્વાસ છે 

- સંજય ગોંડલિયા  : (સેતાલુસ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s