… ને તમે યાદ આવ્યાં (ભરત રબારી)

Posted on

ઉપવનમાં  ખીલ્યું  ગુલાબ ને તમે યાદ આવ્યાં 
તમારા ગુલાબી હોઠો પર રમતાં પ્રેમનાં ગીતો યાદ આવ્યાં. 
આભલે  ચમકતો ચાંદલીયો   જોયો ને તમે યાદ આવ્યાં... 
ચંદ્રમાંથી પણ વધારે ચમકતો તમારો ચહેરો યાદ આવ્યો. 
આકાશે ઉડયું એક પોરવડુને તમે યાદ આવ્યાં.... 
પોરવડા જોડે મોકલેલા  સંદેશા યાદ આવ્યાં.... 
આવામાં  એક પર્ણ પર પડેલું ઝાકળબિંદુ જોયું ને 
તમે યાદ આવ્યાં ... 
આંખમાંથી નીકળ્યું એક અશ્રુ બિંદુ ને તમે યાદ આવ્યા.... 

- ભરત  રબારી  : (માંગરોળ : જિ. જૂનાગઢ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s