તું નથી તો…(સંદિપ પટેલ)

Posted on

તું નથી તો જિંદગી વેરાન  
સમ લાગે છે, 
દિવસનું પરોઢિયું ઘનઘોર 
અંધકાર સમ લાગે છે. 
જ્યારે મળે તું મને જિંદગી  
ફોરમ સમી લાગે છે, 
બસ, સુવાસ'ને સુવાસ 
ચારે કોર ફેલાય છે. 
શિયાળાની ઠંડી જાણે ફુલ 
ગુલાબી સમ લાગે છે, 
મળી જાય સ્પર્શ તારો તો 
વાઘા પણ વિસરાય છે. 
ગ્રીષ્મની ગરમીમાં ધરતી જાણે 
અંગારા સમ લાગે છે, 
બસ, તમારો પડછાયો પણ 
હિમની ગરજ સારે છે. 
વર્ષાથી ભરેલા ખાબોચિયા 
દરિયા સમ લાગે છે, 
જોવું એમાં પ્રતિબિંબ તમારું તો 
દરિયો પણ બૂંદ સમ લાગે છે. 

- સંદિપ પટેલ ''કસક'' 
(મુ.દિયોલી, તા-ઈડર)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s