તને શોધતો રહ્યો (‘અંજાન’)

Posted on

દિ'રાત ગામેગામ તને શોધતો રહ્યો,
છે એજ મારું કામ તને શોધતો રહ્યો.
'વફા' નગરની 'પ્રીત' ગલી રહેઠાણ
જ્યાં હતું,
લઈ લઈને તારૃં નામ તને શોધતો રહ્યો.
કોઈ કહે 'મજનું' મને 'પાગલ' કહે કોઈ
હું થઈ ને પણ બદનામ તને શોધતો રહ્યો.
રાહત હવે તો રાસ આ દિલને જરા નથી,
છોડી બધો આરામ તને શોધતો રહ્યો.
આજે અહીં કાલે કહીં હું દર બદર જગમાં,
ક્યાં થાઉં ઠરી ઠામ તને શોધતો રહ્યો.
વેરાન દિલમાં ઝળહળે યાદોની રોનકો,
હાર્યો કદી ના હામ તને શોધતો રહ્યો.
''અંજાન'' શું જાણે વફા દીવા નગી વગર
હરેક તીરથનાં ધામે તને શોધતો રહ્યો.

- અ.ગફુર 'અંજાન'
શહેરા (પંચમહાલ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s