જિવાતું જીવન આદર્શમય (શશાંક)

Posted on

કરાવે કામો પોતાના સામા પાસેથી
લાલચો જાત જાતની તેમને આપીને
છેવટે કહે સૌ કામ કરનારા
લાંચીયા હોય છે.
વસુલતી ફી તગડી શાળાઓ-ભણતરની
આપે ફી સાથે ડોનેશન શાળાને
પછી જણાવે શાળા સંચાલકો
વેપારી જ હોય છે.
જાળવવા માન મોભો સમાજમાં
કરે ખર્ચા ગજા બહારના વારંવાર
આવા કહેવાતા ધનવાનો સ્વાર્થી હોય છે.
પામવા લખલૂટ ધન મહેનત વિના
ખરીદે લોટરીની ટિકિટો ઢગલાબંધ
સથળો ખોટો ખર્ચ ઈનામની આશાએ થાય છે.
વધારે સંપર્કો મોટા લોક સાથે
કર કામોને ખર્ચા તેમની રહી સાથે
જ્યારે સાચાં સગાંસબંધી
કાયમ હડસેલાય છે.
છે સઘળું પતનના માર્ગે લઈ જનારૃં
કરવી મદદ તમામ અસહાયને શશાંક
આ રીતે જીવાતું જીવન આદર્શમય છે.

- શશાંક
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s