આદત થઈ ગઈ છે (સુનિલ પી. ચૌહાણ)

Posted on

ના હસો કોઈ અમારી ઊજળી
હારની પરંપરા ઉપર,
અમને તો બીજાઓને જિતાડવાની
આદત થઈ ગઈ છે.
કોઈ નવી છબિનો રંગ દેખાશે નહીં આલ્બમમાં,
કેમકે, જૂની છબિઓને જ જાળવવાની
આદત થઈ ગઈ છે.
બોલે એનાં બોર વેચાય,
કહેવત કદાચ ખોટી નહીં હોય,
પણ, ના બોલવામાં જ
નવ ગુણ જોવાની આદત થઈ ગઈ છે.
લોકોએ દીધેલ ઘા ઝીલતાં ઝીલતાં,
આંસુઓના કૂવા છલકાઈ ગયા,
હવે સૂકી આંખોને અમથું રોવાની
આદત થઈ ગઈ છે.

- સુનિલ પી. ચૌહાણ
(નવા યાર્ડ, વડોદરા)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s