સંદેશો (દર્શિતા બાબુભાઈ શાહ)

Posted on Updated on

કેટલું કહે છે અરીસો ક્યાં કદી સમજાય છે,
હું મને જોવા મથું છું તું જ ત્યાં દેખાય છે.
આમ જુઓ તો બતાવું એક ઝળહળ સાંજ ને,
આજ મારા આંગણામાં જીંદગી હરખાય છે.
ઝાંઝવાના જળ અહીં પીતા રહેજો શાંતિથી,
સ્નેહ ના સંબંધ જીગર ચીરીને ઉભરાય છે.
હું ગઝલ લખવામાં મશગુલ એટલે છું રેશમી,
આંખથી આખું જગત ક્યાં નખશિખ પરખાય છે.
એક સાંજ એ ય વાદળ થઈ સંદેશો આપશે,
નામ પાછળ પ્રિયે લખતાં હાથ શરમાય છે.


-‘‘સખી’’ દર્શિતા બાબુભાઈ શાહ (અમદાવાદ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s