હૃદયની અનુભૂતિ (શેખર ખરાડી)

Posted on

મને ક્યાં ખબર હતી
તારા હૃદયની  અનુભૂતિ,
મારા મનમાં  વસી જશે
અને ધીમેથી  દેહને ઢંઢોળશે
ચાહતનું  ઝરણું  વહાવા
લખે રાત-દિન વ્યથા
કહે સપનોની એક કથા
મળે  પગવાટના સહારે 
હસે મીઠી ધૂળના અંગે
ખોેવાય પવનો હળવે ઝાલરે
મને  ક્યાં ખબર હતી
તારું નામ આવીને,
'શેખર' ની હથેળી પર લખાઈ જશે
અને લઈ જશે પ્રેમનગરમાં,
અહેસાસના બાગ  મહેકાવા
મઘમઘતા ફૂલો દોડી આવશે.
શરમાઈને  ચોટલો ગૂથવા
પલ્લુનો  સહારો દઈ,
લાવે તડકામાં છાંયડો
એથી વહે સતત...
લાગણીનો વહેતો પ્રવાહ

- શેખર ખરાડી : (ઢિંચણીયા  - ઈડર)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s