સ્નેહસલૂણી સવારમાં જોઈ એક પનિહારી, (રોહિતકુમાર ભાનુપ્રસાદ જોશી)

Posted on

મસ્તક પર છે મટુકી જળ સંપત્તિ છે સહિયારી.
ગોકુળ જેવું ગામ છે 
જેનું નામ છે મહિયારી,
સ્વચ્છ અને નિર્મલ છે 
અસ્વચ્છતા ત્યાં છે, હારી.
કાખમાં રડે છે બાળક તેની 
આંખો છે લટકારી,
અસવાર આવીને ઊભો છે 
અશ્વની સુંદર કેશવાળી.
સાફાના એના છોગાથી 
શોભે છે જાણે વનમાળી,
કેટે મ્યાનમાં શોભી ઊઠી 
તલવાર રૃપાળી.
દામ કમાવી,  નામ વધારી 
આવ્યો છે દેહધારી,
તાતને નીરખી આનંદની બાળે 
ચિચિયારી પાડી પ્યારી.
સ્નેહસલૂણી સવારમાં
મિલનની ઘડી આવી,
માત, પિતા, શિશુની 
આ વાત છે નિરાળી.
કવિ, કવિતા અને
ક્લપનાની દુનિયા સલુણી,
કલમ ચાલીને સામે આવે 
શબ્દોના સાથીયા પાડી...
જળ એ સંપત્તિ છે એ વાત સહિયારી,
ગામે ગામે આ વાતને જાણે સૌ પનિહારી...

-રોહિતકુમાર ભાનુપ્રસાદ જોશી(ખંભાત)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s