સંબંધ વિશ્વાસનો (સુનીલ એલ.પારવાણી)

Posted on Updated on

જીંદગીથી તો દૂર થઈ ગયા છો મારા
પણ હૃદયથી દૂર કેમ થાશો,
તોડી નાંખ્યો છે સંબંધ વિશ્વાસનો
હવે અંતરની વેદના કોને કહેશો,
હું તો શ્વાસોમાં વસ્યો છું તમારા
શ્વાસ વગરની જીંદગી કેમ જીવશો,
જાણું છું કે તમે પત્થરદિલ છો સનમ
પ્રેમની ભાષા કેમ સમજશો,
હું તો કોતરાઈ ગયો છું હૃદયમાં તમારા
હવે નામ મારું કેમ ભુલી શકશો,
જાણું છું કે તમે સોગંદ લીધા છે
મને ભુલી જવાના
પણ સોગંદને યાદ કરશો ત્યારે
આ ‘‘ખુશનસીબ’’ને કેમ ભુલી શકશો.

-સુનીલ એલ.પારવાણી
‘‘ખુશનસીબ’’ ગાંધીધામ (કચ્છ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s