વ્યથા (ગાયત્રી અરવિંદ પાંચાલ)

Posted on Updated on

ન કહેવાય, ન સહેવાય એવા દર્દો,
છતાં પણ જીવવું પડે છે, જિંદગી.
છુપાવી દુઃખ દર્દને દિલમાં,
છતાં પણ હસવું પડે છે જિંદગી.
ખુશીઓનાં મહેકતાં ઉપવનમાં,
પણ રડવું પડે છે જિંદગી.
‘બેવફા’નું બિરૂદ મેળવવા,
પ્રેમમાં પડી જવું પડે છે જિંદગી.
અતૂટ સંબંધના ઘેરા બાંધી,
આખરે જુદા થવું પડે છે જિંદગી.
દુનિયાનાં અનેક નિહાળ્યા રંગ,
છતાં શું ઈ સમજવું પડે છે જિંદગી.

-ગાયત્રી અરવિંદ પાંચાલ (થલતેજ-અમદાવાદ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s