વહેતાં આંસુ (સી.જી. રાણા)

Posted on

દિલની વ્યથામાં, વહે છે આંસુ,
હસતા રડતા, પણ વરસે છે આંસુ.
ભગ્ન હૃદયના, દર્દ છુપાવે આંસુ,
પાંપણ ભિંજાવી, દર્દ હટાવે  આંસુ.
નિર્લેપ ચહેરાના ભાવ જે જાણે,
દિલની સહુ વાત આંસુ જ જાણે.
તમને ઈશારા કરી નયન મારા થાક્યા,
સંકટ સમયે, પ્રિયે શીદ ભાગ્યા.
ભવોભવનો સાથ, તારો માંગ્યો,
મઝધારમાં લાવી, મને શીદ છોડયો.
આમ જુઓ તો, આંસુ સહુનું  
પાણી જેવું પાણી,
સુખનું છે કે દુખનું,
 એ તો કોઈ ન શકે જાણી.
પ્રભુ તારા દરિયામાં,
શું ખોટ રહે છે?
કે રડાવી માનવીને તું
દરિયો ભરે છે?

- સી.જી. રાણા
(ગોધરા)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s