યાદ ના દિવસો

Posted on

પરસ્પર કરી વાતોને શાળાના એ દિવસો વિતાવ્યા,
મીઠા ઝઘડાઓ કરી બોલતા વળી થયા.
મારગમાં આવતી બાધાઓને ક્ષણમાં ભગાડતા,
હિમાલય જેવા અડગ છતાં સૌને હસાવતા.
મજબૂર રહી ક્યારેક તારા આંસુ જોયા કર્યા,
ક્યારેક તારા શીરે શીર ધરી હિબકા મેં ભર્યા.
એ નદી, નાળા અને સડકની બાધાઓ,
તેને પવનની સાથે વહેડાવતા.
મળે આનાથી વધારે સારા દિવસો,
તો બધા ભૂલી જાજે આપણી યાદના દિવસો.

સ્કંલ્પચર (સાવરકુંડલા)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s