બનીશ હું (હરીશ એલ. શાહ)

Posted on

તારા કાળા જુલ્ફોની, લટ બનીશ હું,
તારા ગુલાબી  ગાલમોમાં, 
તલ બનીશ હું.
તારી ભમરીયાળી આંખોમાં, 
કાજલ બનીશ હું.
તારા કોમલ હૃદયમાં ધબકાર બનીશ હું.
પાંપણને  પલકાવતી,
પાયલને  છણછણાવતી,
પળ  પળ ભુલાતી નથી.
તારી  સંગ રહેવું છે, જીવનનો 
આધાર બનીશ હું.
ક્યારેય અળગો  નહીં થાઉં, મઝધારમાં,
'પતવાર' બનીશ હું.

- હરીશ એલ. શાહ
(મલાડ- મુંબઈ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s