… ને તું મંદિર છોડી ગયો!! (પી.એમ. પરમાર ‘દર્શન’)

Posted on

આંબાને મો'ર ફૂટયો ને તું
નીરસ બની ગયો,
કોયલે ટહુકોે કર્યો ને તું મૌન બેસી રહ્યો,
વસંત આવી અને ગઈ ને
 તું કેમ ઊંઘી ગયો?
સૂરજ ઊગી ગયો નભે ને તું
નીચે પડી ગયો!
ચંદ્રની ચાંદની નીતરી ને 
તું નિસ્તેજ બની ગયો,
ધુ્રવ તારો કેવો સ્થિર ને તું
હજુ રખડતો જ રહ્યો.
ચમનમાં ખીલ્યાં પુષ્પો ને
તું ચીમળાઈને શું ગયો,
પંખીઓએ માળો કર્યો ને
તું કેમ ઘર છોડી ગયો?
મધુમાખી મધ સંચય કરે
ને તું ઝેર ઘોળી રહ્યો,
ઝરણું કેવું ચોખ્ખું ચટાક ને
તું મેલો બની ગયો!
આશા હતી માણસની ને
તું દાનવ બની ગયો,
દર્શન દેવા ખુદ પ્રભુ પધાર્યા
ને તું મંદિર છોડી ગયો!

- પી.એમ. પરમાર 'દર્શન'
  (ગાંધીનગર)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s