નકામો છું (યોગેશ આર.જોષી)

Posted on Updated on

પરબીડિયામાં બંધ પડેલો કાગળ છું,
કામ આવું ના કોઈને એવી રજઘૂળ છું.
યાદ કરે છે લોકો શ્રવણની સેવાને,
શ્રવણ નથી, માબાપ વિહોણી કાવડ છું.
પથિકજનો બેસે છે વડલાંની છાંયે,
છાંય વિનાનો કેવળ ઠૂંઠો બાવળ છું.
મોર બપૈયા સૌને છે વરસાદની આશ,
પાણી વિનાનું કાળું ડિબાંગ વાદળ છું.
ભલભલી મડાગાંઠો ઉકલી જાય છે,
વણ ઉકલેલ મુસીબતોની હું જડ છું.

-યોગેશ આર જોષી (હાલોલ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s