‘દિલ’લાગણીનો સ્મશાનઘાટ છે (સોલંકી રાકેશ બી.)

Posted on

સંબંધોની જોઈ દુનિયા
ભારે ઝળહળાટ છે,
આંજી નાખતો એ સંબંધ
નરી બનાવટ છે.
પ્રેમજ્યોત જલાવવામાં આવે છે સંબંધોની પ્રથમ,
લાગણીઓની પછી લગાવાતી વાટ છે.
આભાસી સચ્ચાઈના સંબંધો છે
દુનિયાના,
મૃગજળ જેવો થતો સળવળાટ છે.
આશ ના રાખો કોઈ પ્રેમવર્ષાની અહીં,
નિર્જળ વાદળ છે ખોટો ગડગડાટ છે.
સંબંધોનું મંથન કરે છે
દુનિયા મારા અમૃત માટે,
નીલકંઠ બનવા તૈયાર રહેવું
પડશે ઝેર હળાહળ છે.
દફન થાય છે લાગણીઓ,
અરમાનો લાખો દિલમાં,
દિલ જાણે અરમાન, લાગણીઓનો સ્મશાનઘાટ છે.

- સોલંકી રાકેશ બી. 'શબ્દ'
  (નવા વાડજ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s