તો શું કરું (મણીલાલ ડી. રૃઘાણી)

Posted on

શિરીન બનીને ગણે
તને ફરહાદ તો શું કરું?
કરે સદા તારી
ફરિયાદ તો શું કરું?
નીકળું તારી ગલીમાં ને
કરે તને સાદ તો શું કરું?
બેસમજ છે સમજતું નથી
કરે ખોટા વાદ તો શું કરું।
આ બાદ રહેવાની
એને કોઈ તમન્ના નથી
થાય તારી યાદમાં
બરબાદ તો શું કરું?
કોણ હવે આવીને
સમજાવે આ દિલને
દિલદાર ખુદ અહીં
નથી દેતા દાદ તો શું કરું?

-મણીલાલ ડી. રૃઘાણી
(પરેશનગર, રાણાવાવ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s