તમે આવો કે ન આવો (નરેશ સી. દાતણીયા)

Posted on

તમે પ્રેમ કરો કે વહેમ,
હું સુહાસિની છું, તમારા નામથી
તમે સન્માન કરો કે અપમાન...
હૃદયમાં શ્વાસ છે, તમારા નામથી...!
તમે આવો કે ન આવો, સૌંદર્ય સૃષ્ટિ એ.
હું સદાય સજાવીશ
શય્યા તમારા નામથી
તમે સાથ રહો કે દૂર રહો... કાન્ત...!
હું  સદાય સ્વપ્ન જોઈશ
તમારા નામ થી...!
હું વિવાહિતા છું, પવિત્ર મંગલ ફેરાથી
મને એજ વિશ્વાસ છે, તમારા નામથી.
સર્વ સૌંદર્ય તમને અર્પણ કરું હું મનથી
મારું જીવન-મરણ છે,
તમારા  નામથી...!

- નરેશ સી. દાતણીયા ''પ્રેમી''
(વટવા, અમદાવાદ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s