ઝંખતું મન જિંદગીભર ઘડી ઘડી (રામકૃષ્ણ નાયક)

Posted on Updated on

એક  ક્ષણ તૃપ્તિ પછી જાગે  
અતૃપ્તિ ફરી ફરી
ઝંખતું મન તૃપ્તિઓન
જિંદગી ભર ઘડી ઘડી
નિરનિરાળી અતૃપ્તિનું થયું છે સર્જન સદા
જે વમળની ઘૂમરિયોમાં  ઘૂમરાતું મન સદા
છૂટવાની સહજ કેડી સમય પર મળતી નથી
ઝંખતું મન  તૃપ્તિઓન
જિંદગી ભર ઘડી ઘડી
જિંદગી  ભર ભોગવ્યું છ
જે નથી  કંઈ કામનું
છે બધુ  નશ્વર છતાં સમઝાય
નહિં  શું કામનું
બોલવું  દુશ્કર બને કે જોઈતું  કંઈએ નથી
ઝંખતું મન તૃપ્તિઓને
જિંદગી ભર ઘડી ઘડી
માનવીને  માગવાનું મળ્યું છે વરદાન જે
મરણ  સમયે પણ નજરથી
માગવાનું  ના ભૂલે
મન તરંગો નાથવાનું એટલું સહેલું નથી
ઝંખતું મન તૃપ્તિઓએને જિંદગી ભર ઘડી ઘડી

- રામકૃષ્ણ નાયક  :  
(ઘાટકોપર - મુંબઈ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s