જીવી રહ્યો છું (અમૃતસિંહ પરમાર)

Posted on Updated on

વસમી વ્યથાઓ વાગોળી જીવી રહ્યો છું,
ધૂંટડે ધૂંટડે જાણે ઝેર પી રહ્યો છું.
ભવોભવના દુઃખના પોટલાં ઊંચકી રહ્યો છું,
જાણે કે ધીરે ધીરે મરી રહ્યો છું.
ધન-દોલત, માનચાંદ માટે મથી રહ્યો છું,
હડકવાં કૂતરાંની જેમ ફાંફાં મારી રહ્યો છું.
ઈર્ષા કેરી આગમાં સળગી રહ્યો છું,
ખુદ ખુદની કબર ખોદી રહ્યો છું.
ઈશ્વરને છેતરી છેતરી ‘અમીનીર’ જીવી રહ્યો છું,
કણસતો, કણસતો શ્વાસ લેવા મથી રહ્યો છું.

-અમૃતસિંહ પરમાર ‘અમીનીર’
(શાંતિકુંજ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s