જરા રોકાઈ તો જાવ (સુનિલ પી. ચૌહાણ)

Posted on

હજી તો આવ્યાં ના આવ્યાં
ને જવાનું કહો છો,
જરા રોકાઈ તો જાઓ...
પ્યાસ નજરની આ બૂઝાય ના બૂઝાય,
પણ આવ્યાં જ છો તો,
જરા રોકાઈ તો જાઓ...
આગમનથી તમારાં  આ  અમારી
મહેફીલ ને લાગ્યો રંગ,
જરા રોકાઈ તો જાઓ...
આજે જશો, કાલે આવશો,
ને ફરી પાછાં જશો,
અને એમજ પૂરૃ થાશે જીવન,
જરા રોકાઈ તો જાઓ...
સ્પર્શીને તમને ખાવા છે કસમ,
મળતાં રહીશું જનમોજનમ,
જરા રોકાઈ તો જાઓ.

- સુનિલ પી. ચૌહાણ
(નવાયાર્ડ, વડોદરા)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s