ગોવાલણ (ચૌધરી નારસિંગ આર.)

Posted on

વગડાની વાટમાં મળી ગોવાલણ,
વગડાની વાટમાં (૨)
ભર રે બપ્પોરમાં ને,
વગડાની વાટમાં (૨)
મુખડું મલકાવતી ને,
જોબન છલકાવતી (૨)
મળી ગોવાલણ વગડાની વાટમાં.
રૃમ-ઝુમ ચાલતી ને,
પાલવ સંવારતી (૨)
ઝાંઝર ઝમકાવતીને,
કંકણ  ખનકાવતી (૨)
મળી ગોવાલણ વગડાની વાટમાં.
અમી છલકાવતી ને,
હૈયું  હિલ્લોળતી (૨)
સૈયરની સાથમાં ને,
સરવરને પાળે (૨)
મળી ગોવાલણ વગડાની વાટમાં.
ડુંગરોની ઢાળે ને,
વડલાની ડાળે (૨)
હીંચકે હીલોળતી ને
નૈન ઉલાળતી (૨)
મળી ગોવાલણ વગડાંની વાટમાં.

- ચૌધરી નારસિંગ આર.
(માંડવી-સુરત)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s