ક્યાં લગી પહોંચ્યા? (નીતા કોટેચા)

Posted on Updated on

હૃદય દઈને પાછું મારૂ હૃદય
લઈ જનારા ક્યાં લગી પહોચ્યાં?
ગળે લગાડી, તરછોડી જનારા
ક્યાં લગી પહોચ્યાં?
સ્મશાન જેવી લાગે છે હવે,
જીવનની ક્ષણ ક્ષણ જો
તને જાશુ નહીં મૂકીને દૂર એક ક્ષણ પણ
એવું કહેનારા ક્યાં લગી પહોચ્યાં?
અહીં દેખાય નહીં તો શું થયું?
મહીં દેખાય તો એ જ છે
એક શ્વાસે જીવનારા
ખબર નહીં ક્યાં લગી પહોચ્યાં?
અશ્રુ પડશે જો આંખમાંથી તારી
ઝીલવા દેશું પાલવ અમારો,
એ પાલવનાં તરસાવનારા
ખબર નહીં ક્યાં લગી પહોચ્યાં?
હવે તો અશ્રુ વર્ષે બારેમાસ,
કંિમત અશ્રુની ઘટી ગઈ.
પોતાનાં એક હાસ્યથી
હસાવનારાં, ખબર નહીં
ક્યાં લગી પહોચ્યાં?

નીતા કોટેચા ‘‘નિત્યા’’ 
(ઘાટકોપર-મુંબઈ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s