કરો મારું પાગલપણું ઓછું (હસમુખ એચ.શાહ ‘રાહી’)

Posted on

કહેવાય છે કે
પાગલ વધુ પાગલ બને છે
પુનમના ચંદ્રને જોઈને,
સાગર વધુ ને વધુ ઉછળે છે
પુનમના ચંદ્રને જોઈને,
હું તો છું પાગલ પહેલેથી
તમારા પ્યારમાં,
એમાં વધુ પાગલ બનાવ્યો છે મને
તમારા આ પુનમના ચંદ્ર સમા મુખે,
આભમાં તો પુનમનો ચંદ્ર મહિનામાં
એકવાર જ દીસતો,
જ્યારે તમારૃં આ ચંદ્ર સમું મુખ તો મને
રાત દિવસ દીસતું,
તો પછી  મારૃં આ પાગલપણું
કેમ કરી ઠરે?
ચંદ્ર જેમ વાદળ પાછળ છુપાય
તેમ તમારા આ ચંદ્રમુખને છુપાવી દો
તમારા કેશ કલાપમાં
ઢાંકી દો તમારા આ ચંદ્રમુખને ઘુંઘટથી,
તો થાય કદાચ મારા દિલનો
ઉન્માદ ઓછો,
તો મારૃં આ પાગલપણું થાય ઓછું.

- હસમુખ એચ.શાહ 'રાહી'
(ગોરેગામ (પશ્ચિમ) મુંબઈ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s