આજે પણ છું તરસ્યો (દિલાવર જી. રાઠોડ)

Posted on

મારા  શ્વાસ થંભને  તારું આગમન થાય
ઝંખના  તારી  હતી તને  
જોઉં ને જીવવાનું મન થાય
 ગમના  સમંદરમાં ડૂબ્યો પ્રેમમાં
મારા પ્રાણ જાય,
કર્યો   જેની પર  ભરોસો
એ જ મુજ દુશ્મન થાય.
હજી હમણાં જ પ્રેમના અંકુરો ફૂટયા, અકાળે કાં મુરઝાય?
એક  પ્રેમી હતાશા સાથે કેમ
આજ દફન થાય.
હું ખુદને ન શક્યો સમજાવી  
કાતિલ તમે નથી.
મરવાનો લાહવો પ્રેમમાં
મળે પ્રેમ જીવન થાય.
તારી આંખોની નજરનો
આજે પણ છું તરસ્યો
પડે  જો મારી કબર પર
મરેલો  દેહ સજીવન થાય.
'અમી' સૌ મગન હોય છે
જગતના મોહમાં
પ્રેમ જગતના હોય છે ખોટા,
આંખ  ખુલે ભાન થાય.

- દિલાવર જી. રાઠોડ  'અમી' : (સૂરત)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s