અમને પરવા નથી (હરીશ એલ. શાહ)

Posted on Updated on

દુનિયાની અમને પરવા નથી,
એમને તો
આદત છે, પાણી માંથી પોરા કાઢવાની
ગુલાબનો સંગ બધા કરે, ખુશી છે
અમને કટકના બંધકમાં બંધવાની
દુનિયાની અમને પરવા નથી એમને
તો આદત છે પ્યાર ને પાગલ કહેવાની
પ્યાર ભલે બધાને મળે,
અમને આદત છે નફરતમાં રહેવાની
દુનિયાની અમને પરવા નથી, એમને
તો આદત છે ચાંદમાં ડાઘ છે કહેવાની
ડાઘની દોસ્તી કરીશું જીંદગીભર સારી
દુનિયાની અમને પરવા નથી એમને
તો  આદત છે હારતાને હરાવવાની
અમે હાર સ્વીકારીશું પણ ખુશી રહેશે
આપના જીતવાની.

- હરીશ એલ. શાહ
(મલાડ (વે.) મુંબઈ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s