સબંધ

Posted on Updated on

નજર સુંદર કે નયન સુંદર છે
કે પછી તેમા કોઇ રાજ છૂપન છે.

જોજે યાર તુ છેતરાઇ ના જતો
ફૂલો વિંધે જ્યા કંટકને આ એ ચમન છે.

આમ પણ સાહશ નથી થતુ સ્પર્શવાનુ તેને
કોને ખબર દુપટ્ટો તેનો મૌતનુ કફન છે.

બબડાટ કરવાની તો અમને આદત છે, પણ
માની ના બેસતા કે તમથી અમને જલન છે.

યાદમા તો રડ્યા હતા અમે પણ ઘણા 
છતા આજ સુધી તમારા કોરા નયન છે.

પગ મુકતા પહેલા નીચે જોજો કેમ કે
પાંવ નીચે તમારા અમારી લાશ દફન છે.

ભુલી જાવ આ બધુ તમે કેમ કે
મારા જીવનમા તો આજ એક  મીલન છે.

સુરેશ કે.પાટડીયા

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s