કોણ હલાવે લીમડી ને કોણ જુલાવે પીપળી

કોણ હલાવે લીંમડી ને કોણ ઝૂલાવે પીપળી,
ભાઇની બેની લાડકી ને ભઇલો ઝૂલાવે ડાળખી…

હે લીમડીની આજ ડાળ ઝૂલાવે, લીંબોળી ઝોલા ખાય,
હીંચકો નાનો બેનનો એવો, આમ ઝૂલણ્યો જાય,
લીલુડી લીમડી હેઠે… બેનીબા હીંચકે હીંચે

એ પંખીડા પંખીડા, ઓરા આવો એ પંખીડા,
બેની ભારી હીંચકે હીંચે, ડાળીઓ તુ ઝૂલાવ,
પંખીડા ડાળીએ બેસો, પોપટજી પ્રેમથી હીંચો

આજ હીંચોડુ બેનડી તારા હેત કહ્યા ન જાય,
મીઠડો વાયું બેની તારા હીંચકે બેસી જાય,
કોયલ ને મોરલા બોલે, બેનીનો હીંચકો ડોલે

આજ વીરો તારો લાવશે વ્હાલે, મીઠા ફળ ને ફૂલ,
ભાઇ બેનીના હેતની આગળ જગ આખું થાશે ડૂલ,
બેની મને રાખડી બાંધે,વીરાના મીઠડા લેશે

અવિનાશ વ્યાસ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s