નીંદર ભારી રે …-હાલરડું

 

નીંદર ભરી રે ગુલાલે ભરી
બેની બાની આંખડીમાં નીંદર ભરી

નીંદરને દેશ બેની નીત્ય નીત્ય જાતાં,
આકાશી હીંચકાની હોડી કરી
બેની બાની આંખડીંઆં નીંદર ભરી

નીંદર બેથી છે નીલ સમદરના બેટમાં
કેસરીયા દૂધના કતોરા ધરી
બેની બાની આંખડિમાં નિંદર ભરી

નીંદરનો બાગ કાંઇ લુંબે ને ચુંબે,
ઘડીયોની તાળીને કચોળી ભરી
બેની બાની આંખડિમાં નિંદર ભરી

સીંચાય તેલ મારી બેનીને માથડૅ
નાવડૅ કરાવે ચાર દરિયા ફરે
બેની બાની આંખડિમાં નિંદર ભરી

– ઝવેરચંદ મેઘાણી


One thought on “નીંદર ભારી રે …-હાલરડું

    […] નીંદર ભારી રે …-હાલરડું […]

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s