પ્રેમ

તમારી  આંખોની  કસુંબલ નજર ની હવે
મુજ  પર  નહિ દિલ  પર અશર લાગે છે.
રાતની એકલતામાં પણ તમારી યાદ છે.
દિલ કહે છે કે આ પ્રેમની અશર લાગે છે.

ઢળતા  નયન  અને  તમારી  ત્રાંસી નજર
સામે  નજર  મિલાવતા  કેમ   ડર લાગે છે .
તમારા  રોજના  ઈશારાઓ  કહે  છે મને કે
તમને  પણ  મારા પ્રત્યે થોડો પ્રેમ લાગે છે

નજરમાંથી  ઉતર  જટ  હવે  મારા રદયમાં
હવે   આંશુ   વહેવવાનો   ડર   લાગે   છે .
ઘણા જગતના વ્યંગ આશ્વાશનો મળ્યા મને
હવે તમારા  પ્રેમ દર્શનની  તરસ  લાગે છે .
Advertisements