ગુજરાતની નદી પરની બહુહેતુક યોજના

ગુજરાતની મહત્વની નદી પરની બહુહેતુક યોજનાઓ
નદી-યોજના

૧. સાબરમતી- ધરોઈ (જી. મહેસાણા)

૨. બનાસ- દાંતીવાડા (જી. બનાસકાંઠા)

૩. શેત્રુંજી- ખોડિયાર (જી. ભાવનગર)

૪. નર્મદા- સરદાર સરોવર (જી. નર્મદા)

૫. સરસ્વતી- મુક્તેશ્વર (જી. બનાસકાંઠા)

૬. હાથમતી- હાથમતી (જી. સાબરકાંઠા)

૭. મહી- કડાણા (જી. પંચમહાલ), વણાકબોરી (જી. ખેડા)

૮. ભાદર- ભાદર (જી. રાજકોટ)

૯. તાપી- ઉકાઈ, કાકરાપાર (જી. સુરત)

૧૦. સિપુ – સીપુ (જી. બનાસકાંઠા)

૧૧. મેશ્વો- મેશ્વો (જી. સાબરકાંઠા)

૧૨. પનામ- પનામ (જી. પંચમહાલ)

૧૩. કરજણ- કરજણ (જી. ભરુચ)

૧૪. દમણગંગા- દમણગંગા (જી. વલસાડ)

૧૫. સુખી- સુખી (જી. વડોદરા)

૧૬. વાત્રક- વાત્રક (જી. સાબરકાંઠા)

૧૭. મચ્છુ- મચ્છુ (જી. રાજકોટ)

૧૮. દેવ- દેવ (જી. પંચમહાલ)

૧૯. ઉંડ- ઉંડ (જી. જામનગર)

૨૦. ગુહાઇ- ગુહાઇ (જી. સાબરકાંઠા)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s