ગુજરાતની નદીઓ

 1. અંબિકા નદી
 2. આજી નદી
 3. ઊંડ નદી
 4. ઓઝત નદી
 5. ઓરસંગ નદી
 6. ઔરંગા નદી
 7. કનકાવતી નદી
 8. કરજણ નદી
 9. કાળુભાર નદી
 10. કીમ નદી
 11. ખારી નદી
 12. ઘી નદી
 13. ઘેલો નદી
 14. ઢાઢર નદી
 15. તાપી નદી
 16. દમણગંગા નદી
 17. ધાતરવડી નદી
 18. ધોળીયો નદી
 19. નર્મદા નદી
 1. નાગમતી નદી
 2. પાનમ નદી
 3. પાર નદી
 4. પુર્ણા નદી
 5. પુષ્પાવતી નદી
 6. ફાલ્કુ નદી
 7. ફુલઝર નદી
 8. બનાસ નદી
 9. બ્રાહ્મણી નદી
 10. ભાદર નદી
 11. ભાદર નદી
 12. ભુખી નદી
 13. ભોગાવો નદી
 14. મચ્છુ નદી
 15. મછુંદ્રી નદી
 16. મહી નદી
 17. મહોર નદી
 18. માઝમ નદી
 19. માલણ નદી
 1. મીંઢોળા નદી
 2. મેશ્વો નદી
 3. રંઘોળી નદી
 4. રાવણ નદી
 5. રુકમાવતી નદી
 6. રૂપેણ નદી
 7. વાત્રક નદી
 8. વિશ્વામિત્રી નદી
 9. શિંગવડો નદી
 10. શેઢી નદી
 11. શેત્રુંજી નદી
 12. સની નદી
 13. સરસ્વતી નદી
 14. સાબરમતી નદી
 15. સાસોઇ નદી
 16. સુકભાદર નદી
 17. હાથમતી નદી
 18. હિરણ નદી
 19. બનાસ નદી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s